SOUTĚŽ O LUNCHBOXY UKONČENA od neděle 18. 10. do odvolání vzhledem situaci s COVID-19.

Pravidla soutěže - Lunchboxy

1. Pořadatel, organizátor a distributor soutěže
1.1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Svačinový box“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
1.2. Pořadatel soutěže je společnost CPI Národní, s.r.o., se sídlem: Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26211572, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 80090 (dále jen „pořadatel“).
1.3. Organizátorem soutěže je marketingová agentura Chilli Production, s.r.o. se sídlem Rudolfovská třída 410/132, 370 01. České Budějovice zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 19297 (dále jen „organizátor“).
1.4. Pořadatel Soutěže je provozovatelem facebookové stránky „Quadrio https://www.facebook.com/centrumquadrio/ („Facebooková stránka“). Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook („Facebook“) a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Facebook nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže.

2. Místo a doba konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 5. 10. 2020 do 31. 10. 2020 v rámci čtyř soutěžních týdnů (5. - 11. 10., 12. - 18. 10., 19. - 25.-10. a 26. - 31. 10.) a to včetně těchto dní („Doba konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“) na „Quadrio“ https://www.facebook.com/centrumquadrio/ („Facebooková stránka“) a “oc_quadrio” https://www.instagram.com/oc_quadrio/ (“Instagramový profil”).

3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízený aktivní osobní účet na Facebooku a splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).
3.2. Soutěžící musí být uživatelem Facebooku či Instagramu a mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní facebookový účet, zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku či Instagramu. V případě zániku facebookového účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Organizátorem vyloučen ze Soutěže.
3.3. Soutěžící se může zapojit do soutěže jednou v rámci jednoho soutěžního týdne, tedy celkem maximálně čtyřikrát za celou dobu trvání Soutěže.
3.4. Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.
3.5. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Organizátor podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 4.10 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným, např. k marketingovým či dobročinným účelům.
3.6. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zpracováním osobních údajů (jména) pro zapojení do soutěže a jejího vyhodnocení.
3.7. Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

4. Průběh soutěže, mechanika soutěže, vyhodnocení soutěže a výhry v soutěži
4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže nahraje fotku pořízenou v Quadrio do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebookové stránce „Quadrio“ či nahraje Instastory zachycující jídlo v Quadrio s označením „@oc_quadrio“ a hashtagem „#zastavtesenajidlo“ na Instagramovou stránku „Quadrio“ či “oc_quadrio”.
4.2. Organizátor má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.5 Pravidel). Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.
4.3. Výhrou v soutěži je 80x svačinový box. (20ks boxů za jeden týden)
4.4. Každý Soutěžící může získat pouze jednu (1) Výhru.
4.5. Organizátor má v odůvodněných případech právo nahradit Výhru obdobnou výhrou. Výhru nelze alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
4.6. Po ukončení jednoho soutěžního týdne organizátor vylosuje dvacet (20) soutěžících („Výherce“), kteří správně splnili zadané podmínky a získají Výhru.
4.7. Výherci se o své Výhře dozvědí do 14 dnů od ukončení soutěže a budou informováni prostřednictvím odpovědi na jejich soutěžní komentář a vyzváni k zaslání soukromé́ zprávy z jejich facebookového účtu („Výzva“). Ostatní́ Soutěžící nebudou nijak vyrozuměni.
4.8. Výherce na základě Výzvy Organizátora mu sdělí osobní údaje potřebné pro vyzvednutí Výhry v Quadrio (jméno a příjmení). Výherce bere na vědomí, že tyto osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu vyzvednutí Výhry, a to na základě oprávněného zájmu. Výherce, který neposkytne potřebnou součinnost dle předchozí věty nebo ji předem odmítne, ztratí nárok na Výhru. Výhra bude Výhercům poskytnuta k vyzvednutí na správě centra v Quadriu každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00, eventuelně po individuální domluvě.
4.9. V případě, že se Soutěže zúčastní méně dva (2) Soutěžící, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, zda a jak rozdělí Výhry nebo zda Soutěž či její část zruší.
4.10. V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, zda vylosuje jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda Výhru použije k jiným účelům.

5. Výhry v soutěži
5.1. Výhrou v soutěži je 80x svačinový box.
5.2. Na výhru mají šanci účastníci dle 4.1. Po skončení soutěže organizátor vylosuje dvacet odpovědí.
5.3. Podmínkou udělení výhry je, že výherce vstoupí do kontaktu s organizátorem formou soukromé zprávy na Facebooku do 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže a poskytne mu spolu se souhlasem s poskytnutí osobních údajů údaje potřebné pro vyzvednutí výhry.
- Jméno a příjmení,
Poskytnuté údaje budou využity pouze k vyzvednutí výhry Více v Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěže.
Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru a organizátor je oprávněn vybrat náhradního výherce.
5.4. Organizátor ani zadavatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.
5.5. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
5.6. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek kdykoliv v průběhu soutěže.

6. Společná ustanovení
6.1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na facebookové stránce https://www.facebook.com/centrumquadrio/ v poznámkách („Facebooková stránka“).
6.2. Organizátora či pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese info@quadrio.cz.
6.3. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
6.4. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či souvisejících webových stránek.
6.5. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nedoručení, ztrátu ani poškození Výher.
6.6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Facebookové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
6.7. Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel ani Organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.
6.8. Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.
6.9. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
6.10. Dojde-li v rámci účasti v Soutěži, zejména umístěním Soutěžního komentáře k vytvoření autorského díla Soutěžícím ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon („Autorský zákon“), poskytuje Soutěžící od momentu umístění Soutěžního komentáře Pořadateli a Organizátorovi oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (licence). Licence se poskytuje bezúplatně, jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu Autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni licenci postoupit jakékoli třetí osobě. Soutěžící se současně účastí v Soutěži zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným souhlasem třetích osob s užitím autorského díla v rozsahu licence. V případě šíření jednou zveřejněného autorského díla na internetu mimo vůli Pořadatele nebo Organizátora bere Soutěžící na vědomí, že za takové šíření Pořadatel ani Organizátor neodpovídá.
6.11. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
6.12. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V Praze dne 21. 9. 2020
------------------------
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžících za účelem účasti v soutěži a jejího vyhodnocení
Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výhercem a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle facebookového profilu Soutěžícího, případně další údaje, které Soutěžící sdělí Pořadateli. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.
Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese info@quadrio.cz. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.
V případě, že se Soutěžící stane Výhercem, budou jeho osobní údaje (jméno, příjmení), zpracovávané na základě oprávněného zájmu po dobu trvání soutěže, a dále po dobu nezbytně nutnou pro vyzvednutí Výhry za účelem evidence předání Výhry.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, společností CPI Národní, s.r.o., se sídlem: Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26211572, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 80090, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i dopravci v nezbytném rozsahu, který je potřebný pro zaslání výhry a dále tito zpracovatelé:

 • Organizátor soutěže Chilli Production, s.r.o. se sídlem Rudolfovská třída 410/132, 370 01. České Budějovice zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 19297.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu
 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • na přenositelnost osobních údajů, je-li to technicky proveditelné,
 • nechat zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má Soutěžící za to, že práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


V Praze dne 21. 9. 2020